Przedszkole Publiczne w Osiu

Aktualnie znajdujesz się na:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy

OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE I. Nazwa i adres jednostki: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OSIU, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 4 II. Określenie stanowiska: Stanowisko – Główny Księgowy

III. Wymagania związane ze stanowiskiem
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
NIEZBĘDNE:
1. Spełnienie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Głównym księgowym może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Ordynacji podatkowej, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa Kodeks pracy, ustaw o systemie oświaty, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.
3. Biegła umiejętność obsługi komputera.
DODATKOWE:
1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych.
2. Znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych.
3. Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
4. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej
5. Znajomość obsługi programów: FKB+; FAKTURA+, Besti@, programu Płatnik, programów Microsoft Office.
6. Łatwość nawiązywania kontaktów.
7. Umiejętność współpracy w zespole.
8. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego:
1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji przedszkola;
3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5. przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;
6. bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola Publicznego w Osiu;
7. prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi zasadami;
8. zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez przedszkole;
9. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
10. zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
11. kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;
12. opracowywanie rocznych planów finansowych Przedszkola Publicznego w Osiu;
13. wprowadzanie, zatwierdzanie i generowanie jednostkowych rejestrów sprzedaży i zakupów oraz jednostkowych deklaracji VAT;
14. prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach społecznych;
15. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
16. nadzorowanie sporządzania miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych;
17. nadzorowanie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi;
18. terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i innej;
19. należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu księgowego;
20. nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów i wydatków oraz środków specjalnych jednostki;
21. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w przedszkolu;
22. przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki;
23. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu i dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji kasowej i inwentarzowej;
24. zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;
25. archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programach księgowych;
26. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Przedszkola.
V. Warunki pracy na stanowisku:
Praca wykonywana będzie w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu w budynku przy ul. Szkolnej 8, II piętro. Wymiar zatrudnienia: 0,125 etatu. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku 11.30 - 12.30. Data zatrudnienia: 01.03.2020 r. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Konieczność koordynowania wielu spraw jednocześnie. Pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, z możliwością zawarci w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania dla pracowników niepedagogicznych przedszkola.
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %.
VII. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej i nauki (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
7. Podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydata RODO.
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w gabinecie dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu, ul. Dworcowa 4, 86-150 Osie lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” w terminie do: 13 lutego 2020 r. do godz. 13.00
Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do Przedszkola Publicznego w Osiu. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. Inne informacje:
Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru. Selekcja końcowa może się odbyć poprzez przeprowadzenie: testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.przedszkoleosie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Publicznym w Osiu, ul. Dworcowa 4.

Metadane

Data publikacji : 03.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Publiczne w Osiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Mechlińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Mechlińska

Opcje strony

do góry